Förnyade Ångfartygs AB Götha

Ångbåtsaktiebolaget Götha bildades i Göteborg år 1869 men ganska omgående byttes namnet till Ångfartygs AB Götha. Under de första åren drabbades rederiet av flera motgångar, två fartyg förliste med kort mellanrum och rederiet trädde i likvidation. 1873 bildar de gamla ägarna ett nytt konsortium som kallas Förnyade Ångfartygs AB Götha. Detta namn bestod fram till våren 1944 då Adolf Bratt & Co i Göteborg övertog aktiemajoriteten och rederiet kom in i Brattkoncernen. Rederinamnet ändrades till Rederi AB Götha.

1963 bildas Rederi AB TOR Line av Red AB Rex (Stockholm) och Red AB Transoil (Göteborg). Namnet TOR står för Transoil Och Rex. Rederi AB Götha blir delägare i detta nya rederi. Några månader senare köps Brattkoncernen upp av Transoil. Senare går Transoil upp i Rexbolaget. 1967 hamnar TOR Line i en likviditetskris och Salénrederierna tar över ägarskapet. Göthabolagets namn ändras till Götha Line. 1969 återtas det gamla rederinamnet Förnyade Ångfartygs AB Götha och ett nybildat bolag får namnet Rederi AB Götha. I detta nya bolag införlivades (1970) samtliga bolag som tillhört Brattkoncernen.  Några år senare, 1974, införlivas detta bolag i Salénia i Stockholm.

1959 blev Erik Kekonius VD för Bratt-Göthabolagen. Under hans namn och rederier (p/r Erik Kekonius, AB Adviser & AB Broker) byggdes ett flertal fartyg. Han avled 1969. Det bör också nämnas att Erik Kekonius tidigare varit involverad i Gustaf Thordéns rederiverksamhet i Uddevalla.