Lastfartyg

Ett lastfartyg är ett fartyg som primärt är konstruerat för att transportera gods. Det kan exempelvis vara tankfartyg som transporterar olja och kemikalier eller containerfartyg som transporterar containrar längre sträckor. Delvis skiljer sig även fartyget åt beroende på var transporten ska ske. Bland annat finns oceantrafik, kusttrafik och linjetrafik.

Lastfartygens utveckling

Det som främst kännetecknar lastfartygens utveckling är storlek. Visserligen har säkerheten utvecklats betydligt genom åren och fartygen klarar även av att transportera längre sträckor men det som förändrats mest är dess storlek. En stor orsak till denna utveckling är ekonomiska faktorer. Det är helt enkelt billigare att bygga ett extremt stort fartyg som behöver åka en gång med godset istället för flera små som behöver åka flera vändor.

På 50-talet var de största containerfartygen ca 140 meter långa och på 80-talet var den siffran uppe på ca 300 meter. De större fartygen som byggs på 2000-talet är 400 meter långa. Ett exempel är fraktfartyget Maya som år 2015 var världens största fraktfartyg.

Maya är 396 meter lång och kan transportera 19.224 containrar. Fartyget ägs av rederiet MSC som även beställt elva lika stora fartyg som förväntas levereras senast 2018.

Lastfartygens betydelse för världshandeln

Enligt Transportstyrelsen står lastfartyg för hela 90% av all transport inom världshandeln. Den största orsaken är att det är betydligt mer kostnadseffektivt än flygplan, lastbil eller andra transportmedel. Därmed är sjöfartens utveckling och framgång en tydlig faktor gällande den ekonomiska utvecklingen och globaliseringen.

Skulle sjötransport inte finnas skulle det alltså tydligt speglas i samhället och ekonomi. Tydligast skulle det visa sig i att vissa produkter inte längre skulle erbjudas i enstaka delar av värden. Ibland skulle kostnaden vara för stor för att transport skulle vara lönsamt och vissa fall skulle varorna inte vara möjliga att transportera längre sträckor.

Transportfartyg spelar därmed en mycket stor roll för världshandeln och därmed för utvecklingen för ett stort antal länder.

Lastfartygens klimatpåverkan

Lastfartyg är det energieffektivaste, och ofta det mest ekonomiska, sättet att transportera gods. Men samtidigt står rederierna för stora mängder utsläpp. Enligt Miljönytta (drivs av Svenskt näringsliv) stod branschen för 3% av världens totala utsläpp av koldioxid år 2011. Enligt flera uträkningar beräknas detta att fördubblas bara inom 20-30 år. För att ställa det i perspektiv så släpper det gigantiska rederiet Maersk årligen ut tolv gånger så mycket svaveldioxid som alla bilar i hela världen gör.

Utöver de ”förväntade” utsläppen sker även större olyckor ibland. Olyckor som kan slå extremt hårt mot lokalt djur- och naturliv och inte minst när det handlar om oljeutsläpp.

Samtidigt har branschen lyckats skapa säkrare fartyg vilket därmed återspeglat sig i färre olyckor. Mellan 1970 och 1979 skedde i genomsnitt ca 25 oljeutsläpp per år. Detta då räknat som ”större oljeutsläpp”. Samma siffra för tiden mellan 2000 och 2009 var 3. Man ska då komma ihåg att den totala flottan ökat avsevärt under den perioden.

Med fler fartyg kommer en större klimatpåverkan att ske i framtiden. Men med säkrare fartyg och utveckling inom effektivisering kan den totala miljöpåverkan regleras tydligt.